národní politika kvality

Vyhledávání    
 

Společenská odpovědnost a udržitelný rozvoj


V souladu se strategií Národní politiky kvality na léta 2008 – 2013 byla Radou kvality ČR ustavena i odborná sekce Společenská odpovědnost organizací, jejímž gestorem se stala Česká společnost pro jakost. První zasedání se konalo dne 26. června 2008. Na svých dalších jednáních formulovala své poslání, vizi i strategii. 

Na základě usnesení Rady kvality ČR ze dne 11. února 2015 došlo k reorganizaci této sekce a jmenování nové předsedkyně. Z hlediska aktuálnosti problematiky udržitelného rozvoje se rozšířila její působnost a revitalizovala členská základna.

 

Poslání sekce:

Podpora a koordinace konceptu společenské odpovědnosti (CSR) a udržitelného rozvoje v ČR

Vize sekce:

Stát se uznávaným partnerem při podpoře a šíření myšlenek společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje v ČR

 

Předsedkyně: Ing. Lucie Mádlová, Ph.D. (Asociace společenské odpovědnosti, Národní síť Global Compact Česká republika)

Místopředsedkyně: Eva Svobodová, MBA (Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR) 

Tajemnice: Mgr. Ivona Humpál (Národní středisko podpory kvality)

 

Vize sekce na příští období:

 • propagace konceptu společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje v českém prostředí
 • pořádání a spolupráce při zajišťování odborných akcí k problematice společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje
 • vytvoření diskusního fóra k problematice společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje
 • podpora vzdělávání společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje na vysokých školách
 • podpora uplatňování společenské odpovědnosti u malých a středních podniků a ve veřejné správě
 
Zaměření aktivit odborné sekce v roce 2016:
 • koordinace a naplňování aktivit vyplývající z obsahu Národního akčního plánu společenské odpovědnosti organizací v České republice
 • odborná podpora Platformy zainteresovaných stran CSR
 • podpora realizace nových Cílů udržitelného rozvoje (SDGs)
 • podpora Národní sítě Global Compact Česká republika (Global Compact Network Czech Republic)
 • pořádání/spolupráce při realizaci odborných akcí k problematice společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje v ČR
 • podpora vzdělávání v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje

 

Seznam členů: 

 • Ing. Jarmila Beránková, Ph.D. - Krajský úřad Jihomoravského kraje
 • Roman Bojko, MSc. - Impact Hub Praha a Social Impact Award
 • Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. - Fakulta humanitních studí Univerzity Karlovy
 • Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. - Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj
 • PhDr. Anna Kárníková - Úřad vlády, Rada vlády pro udržitelný rozvoj
 • Mgr. Kateřina Kopetzká - Česká společnost pro jakost
 • Ing. Kateřina Látalová, Ph.D. - DTO CZ
 • Gabriela Nekolová, DiS. - Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje
 • Mgr. Veronika Pokorná - Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Bc. Radka Pokorná - Fórum pro udržitelné podnikání
 • Ing. Ladislav Prudký - Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Ing. Pavel Ryšánek - Národní středisko podpory kvality, Rada kvality ČR
 • Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz - Hospodářská komora ČR, TZÚS Praha, Rada kvality ČR

 

Realizované aktivity:

2015 

 • vytvoření a odborná podpora Platformy zainteresovaných stran CSR (více zde)
 • vytvoření Národního informačního portálu o CSR (www.narodniportal-csr.cz)
 • účast zástupce OS v Pracovní skupině pro konzultaci nefinančního reportingu při Ministerstvu průmyslu a obchodu
 • průvodce novými Cíli udržitelného rozvoje (SDGs) pro děti s názvem Svět, který chceme - Budoucnost pro všechny
 • 25. 11. 2015 Evropský týden malých a středních podniků 2015, Podnikáme odpovědně (více zde)
 • 19.-20. 11. 2015 spolupráce a vystoupení zástupců OS na konferenci Jihomoravského kraje s názvem Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti, Zámek Lednice (více zde)
 • zpracovaná aktualizace strategického dokumentu Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice
 • podpora vzniku Národní sítě Global Compact Česká republika, více zde
 • tradiční spolupráce a vystoupení zástupce OS na konferenci KVALITA - QUALITY 2015

 

2014

 • Vyhlášen první ročník Ceny za společenskou odpovědnost Podnikáme odpovědně, více k ceně zde
 • Tvorba a správa Národního informačního portálu o CSRzde
 • Evropský týden malých a středních podniků 2014 Podnikáme odpovědně proběhl dne 2. října 2014 na Velvyslanectví Nizozemského království, výstup z akce zde
 • CSR průvodce pro MSP s názvem "Tipy a triky - Společenská odpovědnost pro malé a střední podniky", vydalo Národní informační středisko podpory kvality a Asociace společenské odpovědnosti, září 2014, ISBN 978-80-02-02559-7
 • aktivní spolupráce při tvorbě Národního akčního plánu CSR. NAP byl schválen usnesením vlády č. 199 dne 2. 4. 2014.
 • tradiční odborá sekce Společenská odpovědnost organizací I. a Společenská odpovědnost organizací II. na konferenci KVALITA - QUALITY 2014
 • Kulatů stůl CSR, který dne 12. 6. 2014 pořádalo Centrum excelence při České společnosti pro jakost ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR pod záštitou ministra průmyslu a obchodu ČR, výstup na stránkách HK ČR zde

2013

 • aktivní spolupráce při tvorbě Národního akčního plánu CSR
 • realizace průzkumu EUROBAROMETR CSR 
 • sekce v rámci EQW 2013 v Praze s Názvem Budoucnost a společenská odpovědnost organizací
 • tradiční odborná sekce Společenská odpovědnost organizací na konferenci QUALITY 2013

 

2012

 • komiksová příručka vysvětlující pojem společenská odpovědnost široké veřejnosti
 • aktualizace příruček pro hodnocení společenské odpovědnosti v rámci Národní ceny za CSR
 • aktualizace souboru otázek pro Cenu hejtmana za společenksou odpovědnost
 • kulatý stůl v rámci EQS 2012 v Praze s názvem Přispívá CSR ke zvyšování výkonnosti firem? 
 • celodenní sekce Společenská odpovědnost organizací na konferenci QUALITY 2012
 • účast na konferenci SYMA, která se konala 29.3.2012 - sekce Od kvality ke společenské odpovědnosti

2011

 • aktivní účast na řadě odborných akcí, z nichž byly stěžejní samostatné bloky na mezinárodních konferencích EQW 2011 v Praze a QUALITY 2011 v Ostravě; jednotliví členové sekce prezentovali myšlenky společenské odpovědnosti na řadě dalších akcí
 • z kulatého stolu na pražské mezinárodní konferenci vyplynuly následující náměty pro další období:
  • podpora terminologického slovníku
  • podpora vzdělávání v oblasti společenské odpovědnosti (manažerů, odborníků i veřejnosti)
  • podpora ze strany státu
 • aktivní spolupráce několika členů OS na přípravě české verze normy ISO 26000 Metodické pokyny pro oblast společenské odpovědnosti
 • zpracování první verze Terminologického výkladového slovníku k CSR
 • spolupráce na dokončení Národního programu posuzování shody systému managementu společenské odpovědnosti

2010

 • 21. června 2010 byl uspořádán odborný seminář KDE JSME A JAK DÁL? s následnou diskusí; jeho program byl následující:
  • Koncept Společenské odpovědnosti organizací (moderovala Ing. Plášková)
  • Jak využívat stávající standardy pro společenskou odpovědnost v praxi našich organizací (moderoval Ing. Hykš)
  • Je společenská odpovědnost konceptem i pro veřejnou správu? (moderoval Ing. Osička)
  • Společenská odpovědnost velkých podniků vůči OSVČ (moderoval pan Holec)
 • v rámci konference EQW vysoupila Ing. Kubálková a Ing. Ryšánek
 • OS Společenská odpovědnost organizací byla odborným garantem sekce na konferenci OSTRAVA 2010 (18. - 19. května v Ostravě) - vystoupili Ing. Hykš, Ing. /lášková a Ing. Ryšánek
 • byly nominováni členové JURY Národní ceny za společenskou odpovědnost a hodnotitelé pro Národní cenu pro společenskou odpovědnost a Cenu hejtmana
 • začala práce na přípravě normativního dokumentu pro prokazování společenské odpovědnosti

2009

 • v rámci odborných aktivit byla OS pro Společensku odpovědnost organizací odborným garantem sekcí na významných konferencích:
  • 5NKQ ve veřejné správě (4. - 6. února v Olomouci) - vystoupili Ing. Plášková (OS CSR), Ing. Nejedlo (BLF), Ing. Osička (MÚ Praha 10), Ing. Blaho (KPMG)
  • Quality 2009 (19. - 20. května v Ostravě) - vystoupili Ing. Plášková (OS CSR), Ing. Hykš (CTN), Ing. Nejedlo (BLF), Ing. Filip (Vodafone) Ing. Osička (MÚ Praha 10)
  • Odlište se kvalitou (3. - 4. listopadu v Praze) - kulatý stůl, jehož moderátory byli Ing. Plášková, Ing. Hykš a Ing. Nejedlo
 • jmenování zástupců OS 13 do Řídící rady Ceny CSR (Ing. Plášková – předsedkyně odborné sekce, PaeDr. Pavel Skácelík - ČMKOS a Ing. Hykš – Centrum technické normalizace při FPH Vysoké školy ekonomické v Praze a člen představenstva Sdružení pro oceňování kvality)
 • členové OS provedly revizi stávajícího systému hodnocení organizací v rámci Národní ceny za společenskou odpovědnost
 • byl navržen soubor otázek pro hodnocení společenské odpovědnosti organizací v rámci krajů ČR (na zasedání Rady kvality v říjnu 2010 byl spolu se statutem "Ceny hejtmana" schválen i předložený soubor otázek)
 • byl připomínkován dokument ISO 26000 (Ing. Hofbruckerová, Ing. Hykš a Ing. Plášková) a připomínky byly předány na ÚNMZ
 • informace o OS byly umístěny na webové stránky NPJ

2008

 • propagace konceptu společenské odpovědnosti v rámci měsíce kvality (listopad 2008) - článek do přílohy HN – autor Ing.Tomáš Nejedlo (BLF)Název dokumentu Formát   Velikost  
Tipy a triky pro MSP - Společenská odpovědnost pro malé a střední podniky   3137 kB
Výsledky konzultace k CSR strategii EK   5959 kB
Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v ČR   315 kB
Usnesení vlády č. 199 k Národním akčnímu plánu CSR v ČR   56 kB
QUALITY 2013, Role státu v oblasti společenské odpovědnosti, Hana Šimková a Lucie Součková   277 kB
EQW, Národní akční plán CSR, Hana Šimková a Lucie Součková   87 kB


Jméno Heslo
 
Copyright (c) 2005 - 2009 Národní informační středisko podpory kvality Vyrobil Internet a design Prosperita